Informējam, ka mūsu veikala tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Vairāk

Privātums

PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

SIA ” Fiesta Plus” ir svarīgs klientu privātums un konfidencialitāte. SIA ” Fiesta Plus” ir komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, nr. 40103210259. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi tiek piemēroti SIA ” Fiesta Plus” klientu un tīmekļa vietnes www.fiestaplus.lv (turpmāk tekstā - Vietne) lietotāju Personas datu vākšanai, izmantošanai un aizsardzībai.

„Datu subjekts” ir persona, kas var tikt tieši vai netieši identificēta. „Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, personas kods, adrese vai citi personu raksturojoši dati. Par Personas datiem nav uzskatāmi statistikas dati vai anonīmi dati, datu apkopojumi vai citi atvasināti dati, kas nav izmantojami atsevišķi vai kopīgi ar citiem datiem, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Privātuma aizsardzības noteikumi un Privātuma politika ir viens un tas pats termins, lietots attiecībā uz Vietni.

Datu apstrādes apjoms

“ Fiesta Plus” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami “ Fiesta Plus”  komercdarbības veikšanai. “ Fiesta Plus” arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus pareizi un pilnīgi.

“ Fiesta Plus” apstrādās Personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. “ Fiesta Plus” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai “ Fiesta Plus” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams “ Fiesta Plus” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Pareizība, pilnīgums un aktualizācija

“ Fiesta Plus” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa Lietotāja kontā.

Reģistrācija

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. “ Fiesta Plus” ir tiesīga izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Drošība

“ Fiesta Plus” veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

Izmantošana

“ Fiesta Plus” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ “ Fiesta Plus” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus “ Fiesta Plus” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu “ Fiesta Plus” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par “ Fiesta Plus” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Pasūtījumu izdarīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, “ Fiesta Plus” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj “ Fiesta Plus” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Aptaujas un konkursi

“ Fiesta Plus”  laiku pa laikam veic Vietnes lietotāju aptaujas vai rīko konkursus. Lai arī dalība šajās aktivitātēs ir brīvprātīga, “ Fiesta Plus” var būt nepieciešams pieprasīt informāciju no klienta, ja tas ir izvēlējies piedalīties attiecīgajā norisē. Aptauju rezultāti tiek apkopoti un padarīti pieejami citiem Vietnes lietotājiem, norādot citu līdzīgu lietotāju viedokļus attiecībā uz noteiktu tematu. Aptauju rezultāti tiek apkopoti tikai ar vispārējo rezultātu sniegumu, nenorādot atsevišķi konkrēta lietotāja atbildes. Informācija, kas tiks savākta konkursa vajadzībām, tiks izmantota konkursa norisei un uzvarētāju informēšanai, ja vien konkrētā konkursa noteikumos nebūs noteikts citādi.

E-pasta komunikācija ar “ Fiesta Plus”

Ja klients ir reģistrējies Vietnē un viņš ir atsevišķi piekritis saņemt e-pasta vēstules no “ Fiesta Plus” ar aktuālāko informāciju, “ Fiesta Plus” laiku pa laikam sūtīs klientam šādus e-pastus par dažādiem “ Fiesta Plus” piedāvājumiem, tai skaitā, īpašus piedāvājumus par/saistībā ar Vietnes piedāvātajām iespējām un izmaiņām, kas klientam varētu būt noderīgas. Klients savu atļauju e-pastu saņemšanai var atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot uz info@fiestaplus.lv e-pasta vēstuli, norādot savu vārdu un e-pasta adresi. Saņemot šādu e-vēstuli, “ Fiesta Plus” izņems klienta datus no attiecīgo vēstuļu saņēmēju saraksta.

Sīkdatnes

“ Fiesta Plus” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

Trešās puses

“ Fiesta Plus” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. “ Fiesta Plus” nodos Personas datus “ Fiesta Plus” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz “ Fiesta Plus” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos “ Fiesta Plus” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

“ Fiesta Plus” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

“ Fiesta Plus” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu;
Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve Personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, “ Fiesta Plus” informēs Datu subjektu par: Personas datiem, ko “ Fiesta Plus” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. “ Fiesta Plus” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. “ Fiesta Plus” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, “ Fiesta Plus” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. “ Fiesta Plus” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Piemērošana

“ Fiesta Plus” ir tiesīga laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami “ Fiesta Plus” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

“ Fiesta Plus” Privātuma politika jeb Privātuma aizsardzības noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa no Vietnes Lietošanas noteikumiem.

Ja radušies jautājumi vai uzskatāt, ka jūsu Personas dati netiek apstrādāti atbilstoši šiem Privātuma aizsardzības noteikumiem, lūdzam kontaktēties ar “ Fiesta Plus” pa e-pastu: fiesta@fiestaplus.lv

Loading...